about

Перед подачей статьи через онлайн систему, пожалуйста, убедитесь в том, что при ее оформлении соблюдены все необходимые требования, изложенные в Руководстве для автора. В случае не соблюдения требований, напоминаем, что статья не будет приниматься редакцией к рассмотрению.

- Статья не публиковалась ранее и не находится на рассмотрении для публикации в других изданиях.

- Объем статьи (количество страниц) составляет не менее 6 и не более 12 страниц.

- Оформление статьи (параметры текста, таблиц, рисунков) соответствует требованиям. Разрешение и качество рисунков высокое.

- Структура статьи включает все основные элементы (заглавие, аннотацию, ключевые слова, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение, информацию о финансировании (при наличии) и список литературы).

- Статья содержит резюмирующую информацию (на английском языке либо на казахском/русском языках).

- Список литературы составлен с соблюдением требований ГОСТ 7.1-2003. Индекс DOI или URL источника проставлены (при наличии).

- Статья подготовлена с соблюдением принципов научной этики. Не содержит копирования текста опубликованных работ, заимствования оформлены в соответствии с требованиями.

- Все соавторы ознакомлены с содержанием статьи и выражают согласие на ее публикацию (не имеют претензий).


Мақаланы онлайн платформа арқылы жіберер алдында, оның Автор нұсқаулығында келтірілген барлық талаптарға сай рәсімделгеніне көз жеткізіңіз. Егер талаптарға сай рәсімделмеген жағдайда, мақала редакция тарапынан қаралмайтынын ескертеміз.

- Мақала бұрын жарияланбаған және жариялану мақсатында басқа басылымдарға берілмеген.

- Мақала көлемі (беттер саны) 6-12 бет аралығында.

- Мақаланың рәсімделуі (мәтін, кестелер, суреттер параметрлері) талаптарға сәйкес келеді. Суреттердің сапасы жоғары.

- Мақаланың құрылымы барлық негізгі элементтерді қамтиды (тақырыбы, аңдатпа, тірек сөздер, кіріспе, материалдар мен әдістер, нәтижелер, талқылаулар, қорытынды, қаржыландыру туралы ақпарат (бар болған жағдайда) және әдебиеттер тізімі).

- Мақалада түйіндеме ақпарат берілген (ағылшын немесе қазақ/орыс тілдерінде).

- Әдебиеттер тізімінің рәсімделуі ГОСТ 7.1-2003 талаптарына сәйкес жасалған. Бар болған жағдайда DOI индексі мен URL берілген.

- Мақала ғылыми әдеп қағидаттарын ұстана отырып дайындалған. Жарияланған жұмыстар мәтіндерінен көшірмелер жасалмаған, ал алынған жағдайда – талаптарға сәйкес рәсімделген.

- Барлық авторлар мақаланың мазмұнымен таныс және оны жариялауға келісім берген (қарсылығы жоқ).